Graphene là gì?

Graphene là một dạng cấu trúc carbon đơn giản nhất, được hình thành bởi việc xếp chồng các lớp nguyên tử carbon thành một mạng tinh thể hai chiều. Nó …